BiH

Analiza i Projekat “ZAPOSLENA ŽENA”

Da li ste znali da se, po podacima Federalnog Zavoda za zapošljavanje iz februara mjeseca 2022. godine, na Birou za zapošljavanje nalazi 174524 žena, odnosno skoro 60%? Situacija na lokalnom nivou nije drugačija.

Općina Novo Sarajevo je usvojila Gender akcioni plan za period od 2018. do 2022. godine, čime je predviđeno ustanovljavanje programa podrške nezaposlenim ženama kroz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja, a u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH i Gender akcionim planom BiH, koji predstavlja „strateško-planski dokument Općine, koji svojom implementacijom treba da potiče budući rast i razvoj zajednice, te unaprijedi ravnopravnost spolova u zajednici“. S tim u vezi, Gender akcioni plan Općine Novo Sarajevo predviđa tri srednjoročna cilja. Jedan od njih, srednjoročni cilj pod brojem dva glasi “Unaprijeđeno je stanje ravnopravnosti spolova na području Općine Novo Sarajevo”, a u okviru istog nalazi se stavka pod nazivom “Smanjen jaz između žena i muškaraca na tržištu rada”.

PROČITAJTE I:   Stanje šuma u FBiH - U deset godina realizacija pošumljavanja oko 60 posto, sječe šuma 95 posto

Projekat „Zaposlena Žena”, kojeg realizira Centar za ljudska prava Impact, između ostalog, podrazumijeva analizu uticaja dodijeljenih sredstava koji se tiču sufinansiranja zapošljavanja u okviru programa “Posao za sve” te implementacije Gender akcionog plana Općine Novo Sarajevo 2018. – 2022.

Pomenutom analizom je utvrđeno da Općina Novo Sarajevo ni na koji način ne radi na ispunjavanju već pomenutih ciljeva koji su definisani u Gender akcionom planu. Zbog toga smo kreirali priručnik u okviru kojeg su formirane preporuke kao i konkretni prijedlozi vezani za stimulativne i afirmativne mjere prema poslodavcima na području Općine Novo Sarajevo s ciljem davanja jednake šanse manje zastupljenom spolu.

Pomenute preporuke i mjere smo prestavili relevantnim akterima u Općini Novo Sarajevo te je postignut dogovor u dva pravca. Jedan je da će Općina formirati program zapošljavanja i samozapošljavanja namijenjen isključivo ženama i drugi da se dugoročno u Gender akcioni plan ugrade smjernice koje će podržati rodnu ravnopravnost i voditi osmišljavanju budžeta koji će odgovoriti potrebama žena.

PROČITAJTE I:   FOTO: Obuka 280 policijskih službenika iz oblasti upotrebe endoskopa i primjene operativnih procedura u borbi protiv ilegalne trgovine oružjem

Konačni cilj projekta je da usvajanjem ovih preporuka direktno damo doprinos u smanjivanju jaza između žena i muškaraca na tržištu rada kroz davanje doprinosa za ulazak i/ili povratak žena na tržište rada na području Općine Novo Sarajevo te tako doprinesemo ispunjavanju jednog od ciljeva definisanih u Gender akcionom planu.

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci Centar za promociju civilnog društvaAustrian Development Agency, SIDA-e kroz Gender Budget Watchdog Network.

Analizu u PDF formatu možete preuzeti u nastavku: